Lichte daling aantal onderwijsgeschillen bij Landelijke Commissie Geschillen

Samenvatting

In 2020 was er een lichte daling van het aantal voorgelegde geschillen bij de Landelijke Commissie voor Geschillen Wet medezeggenschap op scholen (LCG WMS). Niet alle ingediende geschillen hebben tot een uitspraak geleid. Een aantal is niet-ontvankelijk verklaard bijvoorbeeld omdat er geen sprake was van een voldoende en concreet belang. Een aantal geschillen is uiteindelijk in der minne opgelost.

Volledige tekst

Stichting Onderwijsgeschillen

Onder de Stichting Onderwijsgeschillen vallen landelijke commissies voor de behandeling van klachten, geschillen, bezwaren en beroepen. Onderwijsorganisaties uit alle sectoren kunnen zich hierbij aansluiten. De Stichting Onderwijsgeschillen is gericht op een onafhankelijke deskundige geschillenbehandeling voor het gehele onderwijs in Nederland​. Tevens fungeert zij als Expertisecentrum voor geschilbeslechting. Een voorbeeld van de commissies die onder de Stichting Onderwijsgeschillen vallen, is de Commissie van beroep mbo, die een personele unie vormt met de Commissie van beroep hbo. Werknemers kunnen er onder andere in beroep gaan tegen een besluit van de werkgever om een verzoek tot vermindering van de omvang van de betrekking niet toe te kennen. Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015, is deze commissie niet langer bevoegd om kennis te nemen van ontslagzaken. Een ander voorbeeld van een commissie onder de Stichting Onderwijsgeschillen is de LCG WMS.

WMS

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staan regels over de medezeggenschap op scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs en in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Voor partijen die betrokken zijn bij de medezeggenschap en niet tot een minnelijke oplossing van een geschil kunnen komen, is het mogelijk het geschil voor te leggen aan de LCG WMS.

Bindende uitspraak LCG WMS

Een geschil kan worden voorgelegd door het bevoegd gezag of door het medezeggenschapsorgaan dat bij het geschil betrokken is, zoals de medezeggenschapsraad of de ouder- en leerlinggeleding. Een geschil wordt bijvoorbeeld voorgelegd als het bevoegd gezag niet de vereiste instemming voor een voorgenomen besluit heeft gekregen of geen advies heeft gevraagd terwijl er wel een adviesrecht geldt. De uitspraken van de LCG WMS zijn bindend.

Aantal geschillen 2020 en 2019

Niet alle ingediende geschillen leiden tot een uitspraak door de LCG. Uit het Jaarverslag 2020 LCG WMS blijkt dat de LCG WMS in 2020 totaal 26 geschillen heeft behandeld. Hiervan hebben veertien geschillen geleid tot een uitspraak. Van deze veertien geschillen zijn er zes (gedeeltelijk) niet-ontvankelijk verklaard. In 2019 zijn er 30 geschillen ingediend. In dertien gevallen leidde dit tot een uitspraak.

Gering aantal uitspraken

Partijen komen na de indiening van een geschil vaak nog zelf tot een oplossing In 2020 was dat in twaalf van de 26 gevallen. Het indienen van een geschil heeft dan als effect dat partijen zich met succes inspannen om te komen tot een minnelijke oplossing. Bovendien zijn er veel ‘richtinggevende uitspraken’ waarvan de strekking verder gaat dan het geschil waarin uitspraak gedaan is. Soortgelijke principiële kwesties gaan dan meestal niet meer naar de LCG.

Verzoek aan LCG WMS niet-ontvankelijk: vereist belang

Bij het indienen van een geschil moet er sprake zijn van een voldoende en concreet belang. Het verzoek moet ook gericht zijn op daadwerkelijke gevolgen. Een verzoek van de medezeggenschapsraad om een adviesgeschil te behandelen over het openen van een nieuwe dependance, terwijl er nog geen besluit over genomen was, werd door de LCG WMS niet-ontvankelijk verklaard.

Verzoek aan LCG WMS niet-ontvankelijk: vereiste hoedanigheid

Individuele personen zoals ouders zijn geen medezeggenschapsorgaan en kunnen geen geschillen indienen. Een verzoek van kandidaatleden die een verzoek hadden ingediend omdat hun kandidatuur voor de medezeggenschapsraad zou zijn genegeerd, werd niet-ontvankelijk verklaard.

Bronnen

https://onderwijsgeschillen.nl/

https://onderwijsgeschillen.nl/over-ons/missie-en-visie

https://onderwijsgeschillen.nl/commissies

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-commissie-voor-geschillen-wms

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/commissie-van-beroep-mbo

https://infowms.nl/actueel/jaarverslag-landelijke-commissie-voor-geschillen-wms-2020-gepubliceerd

https://infowms.nl/actueel/wanneer-een-verzoek-aan-de-geschillencommissie-wms-niet-ontvankelijk

Photo by Mira Kireeva on Unsplash

Gepubliceerd door Babita Bissumbhar

Welkom op mijn website. Ik ben Babita Bissumbhar. Ik ben juriste en docente NT2. Ik schrijf in mijn blogs over onderwerpen waar mensen in mijn omgeving over praten. In 'Blog 1 Nederland' bespreek ik ontwikkelingen en zaken, veelal uit, maar niet beperkt tot het bestuursrecht. In 'Blog 2 Primary school language' schrijf ik, op verzoek in het Engels, in welke talen er gedoceerd wordt in het primair onderwijs in het buitenland. Ik hoop dat de blogs voor jou als lezer informatief zijn. Wil je een deel van de tekst overnemen, vraag dan eerst mijn toestemming. Heb je behoefte aan juridisch advies? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: