Blogs

Berichten

Anterieure overeenkomst en bestemmingsplan gemeente voor aantal sociale huurwoningen

Samenvatting Gemeenten dienen bij nieuwbouw binnen de kaders te blijven die in de Woonvisie zij geformuleerd. Voor de aantallen sociale huurwoningen die gebouwd gaan worden, is het van belang te kijken naar het moment van het indienen van het bestemmingsplan. Dat moment bepaalt de randvoorwaarden binnen de dan geldende Woonvisie. Gemeenten kunnen met anterieure overeenkomsten…

Addendum: UBO-register ook in hoger beroep niet buiten werking gesteld

Samenvatting Gisteren, 16 november 2021, heeft het Gerechtshof Den Haag beslist dat de Nederlandse wetgeving over het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register niet buiten werking gesteld hoeft te worden. Het Gerechtshof heeft ook de vordering tot voorlopige opschorting van de UBO-wetgeving afgewezen. Niet aannemelijk is gemaakt dat de UBO’s op korte termijn ernstige schade zullen lijden.…

Lichte daling aantal onderwijsgeschillen bij Landelijke Commissie Geschillen

Samenvatting In 2020 was er een lichte daling van het aantal voorgelegde geschillen bij de Landelijke Commissie voor Geschillen Wet medezeggenschap op scholen (LCG WMS). Niet alle ingediende geschillen hebben tot een uitspraak geleid. Een aantal is niet-ontvankelijk verklaard bijvoorbeeld omdat er geen sprake was van een voldoende en concreet belang. Een aantal geschillen is…

Statuten reeds gewijzigd in verband met Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021?

Samenvatting Over vier weken, per 1 juli 2021, treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR is gericht op het bestuur en toezicht van alle stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Per 1 juli 2021 kan ook hier een Raad van Commissarissen (RvC) ingesteld worden. Belangrijke punten van de WBTR zijn…

Webinars gedupeerden kinderopvangtoeslag

Samenvatting De Catshuisregeling houdt in dat alle gedupeerde ouders die ten onrechte beschuldigd werden van fraude met kinderopvangtoeslagen zo snel mogelijk € 30.000 compensatie ontvangen. Om te voorkomen dat schuldeisers hun verhaalsrechten uitoefenen vlak vóór de uitbetaling is op 11 februari 2021 een afkoelingsperiode ingesteld. De gemeente Rotterdam heeft ervoor gekozen schulden van gedupeerden versneld…

Rwanda

Recent language shift On the 2nd of December, 2019, Rwanda’s government announced a major language shift for the third time in eleven years. Primary school children had to be taught in English from first grade on. Rwanda’s government didn’t indicate a clear planning of the implementation of this policy change. Due to the COVID-19 pandemic,…

Influence language-of-instruction on educational equity

Language-of-instruction All over the world millions of children learn in a dominant language, which is foreign to their mother tongue. For example, Portuguese for Mozambicans, French for Malians and Standard Arabic for Moroccans. Many children don’t have access to the dominant language, for instance Khmer which is unknown by indigenous people in Cambodia. Sustainable Development…

Programma van reflectie Raad van State na oproep POK

Samenvatting Na het harde oordeel over de rol van staatsmachten in de kinderopvangtoeslagenzaken geeft de Raad van State met een Programma van reflectie gehoor aan de oproep tot reflectie op haar eigen rol hierin. Dit Programma onderzoekt de taak, handelwijze en rechtspraak bij rechtszaken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) bevoegd…

Detentiecentrum Rotterdam voor vreemdelingen schending van Terugkeerrichtlijn?

Samenvatting Binnen de Europese Unie (EU) wordt samenhangend beleid gevoerd op het gebied van immigratie en asiel. In de Terugkeerrichtlijn staat dat er in de regel gebruik gemaakt wordt van een speciale inrichting voor vreemdelingen in afwachting van terugkeer. De achterliggende bedoeling is het verzekeren dat vreemdelingen gescheiden worden gehouden van gewone gevangenen. Een vreemdeling…

Last onder dwangsom vanwege nepvolgers en neplikes Instagram

Samenvatting Bicep Papa B.V. (Bicep Papa) maakt voor de promotie van zijn voedingssupplementen gebruik van social mediakanalen. Het bedrijf laat nepvolgers en neplikes plaatsen op verschillende Instagramaccounts. De Autoriteit Consumenten Markt (ACM) gebruikt voor het onderzoek hiernaar de online sociale media analysetool ‘Hypeauditor’. De ACM legt Bicep Papa voor deze oneerlijke, misleidende handelspraktijk de verplichting op…

Wettelijke grondslag schorsing pulsvisserij bij inbreuk

Samenvatting Pulsvisserij maakt gebruik van de pulskor. Vissen schrikken van de stroomschokjes en worden uit de zandbodem de sleepnetten ingelokt. Per 1 juli 2021 komt er een algeheel verbod op pulsvisserij. Nederland is het hier niet mee eens en zet nieuw wetenschappelijk onderzoek op de agenda van de Europese Commissie (EC). Pulsvisserij blijkt minder schadelijk…

Vrouwenquotum

Samenvatting Het wetsvoorstel om boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) te wijzigen, is gericht op een evenwichtigere verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven. Dit wordt bereikt door een verplichte samenstelling van minimaal een derde mannen en een derde vrouwen in de raad van commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders. Het is…

Voorwaarde gebruik overloopparkeerterrein speelpark bij Natura 2000-gebied

Samenvatting Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de Europese Unie (EU). Bedreigde plant- en diersoorten worden in Natura 2000-gebieden beschermd zodat de biodiversiteit behouden blijft. De Wet Natuurbescherming (Wnb) waarborgt de bescherming van de Natura 2000- gebieden in Nederland. Voor het gebruik van een overloopparkeerterrein dat in een Natura 2000-gebied ligt, mag…

Moties tegen Nationaal actieplan Diversiteit en Inclusie in het hoger onderwijs

Samenvatting Het nationaal actieplan Diversiteit en Inclusie in onderwijs en onderzoek heeft vijf doelen geformuleerd voor 2025. Door het scheppen van randvoorwaarden voor een veilige leer- en werkomgeving wordt het voor iedereen mogelijk op gelijke voet een bijdrage te leveren aan het Nederlands onderwijs en onderzoek. Dit komt bijdragen aan mondiale uitdagingen als klimaatverandering en…

Addendum blogpost ‘Versterkte screening douanepersoneel’

Addendum Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer Het wetsvoorstel VOG-politiegegevens is op 17 december 2020 door de Tweede Kamer aangenomen. De bespreking door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid staat gepland op 12 januari 2021. Artikel 35a Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens In de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens is artikel 35a ingevoegd om in…

Addendum blogpost ‘Vrijstelling overdrachtsbelasting starters doelmatig?’

Addendum Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting goedgekeurd. De wet gaat in per 1 januari 2021. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het oorspronkelijk wetsvoorstel is dat starters die vanaf 1 april 2021 een woning kopen van meer dan € 400.000 wel 2% overdrachtsbelasting moeten betalen. Van 1 januari…

Oneerlijke concurrentie fitnessmarkt geen spoedeisend belang

Samenvatting Eén van de taken van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is het houden van toezicht op de naleving van de Mededingingswet (Mw). De Mw heeft consumentenbescherming tot doel en stelt regels over oneerlijke concurrentie en misbruik van machtsposities. De Mw maakt een uitzondering op het verbod van oneerlijke concurrentie als het gaat om…

Inschrijvingseis kamerverhuurvrijstelling Airbnb

Samenvatting Bij verhuur van een deel van de eigen woning wordt 70% van de jaarlijkse verhuurinkomsten in de inkomensheffing meegenomen. Dit geldt ook voor verhuur via Airbnb. Voor kamerverhuurvrijstelling moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn. De verhuurinkomsten mogen niet boven een bepaald jaarbedrag uitkomen. De verhuur mag niet van korte duur zijn. Het verhuurde…

Geen fosfaatrechten melkveehouder na peildatum 2 juli 2015

Samenvatting Om de overproductie van (koe)melk te reguleren, is het melkquotum ingevoerd. Na stabilisatie van de productie en een hogere vraag is het melkquotum in 2015 na dertig jaar afgeschaft. Daarna volgde een fors hogere uitstoot van fosfaat door een hoge melkproductie. Daarom is in 2018 het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. De melkveehouder kan fosfaatrechten, productierechten, kopen.…

Intrekking exploitatievergunning en schrapping van gedooglijst coffeeshop

Samenvatting Coffeeshops mogen alleen reclame maken in de vorm van een beknopte aanduiding ter plaatse. Harddrugs mogen er niet voorhanden zijn en/of verkocht worden. Verder mag geen overlast geconstateerd worden. Verkoop aan jeugdigen tot achttien jaar is eveneens verboden. Alle verkoop met dezelfde persoon op dezelfde dag is beperkt tot vijf gram voor eigen gebruik.…

Betalingsachterstand studieschuld DUO leidt tot weigering afgifte paspoort in buitenland

Samenvatting Bij verhuizing naar het buitenland met een openstaande schuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) moet elk jaar draagkrachtmeting aangevraagd worden. Bij het ontbreken van een draagkrachtmeting wordt automatisch het minimale aflosbedrag in rekening gebracht. Een studieschuld die hoger is dan € 5000,- met een betalingsachterstand van minimaal twaalf maanden leidt tot opname in…

Certificaat voor gelijke beloning voor vrouwen en mannen haalbaar?

Samenvatting Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen beoogt te komen tot gelijke beloning van vrouwen en mannen. Een maatregel hiertoe is een certificaat als bewijs van gelijke beloning. Ondernemers dienen elke drie jaar een certificaat aan te vragen. Niet aanvragen kan leiden tot een boete. Wanneer de ondernemer geen…

Terugleveren bouwgrond na verboden staatssteun gemeente

Samenvatting Staatssteun is in beginsel niet toegestaan. Staatssteun kan de mededinging op de markt verstoren en moet ter goedkeuring aan de Europese Commissie (EC) worden voorgelegd. Bij reeds gedane grondtransacties zonder melding bij de EC kan verstoring van de mededinging hersteld worden door nietigverklaring van de koopovereenkomst. Dit betekent dat de overheid dan nooit eigenaar…

Versterkte screening douanepersoneel

Samenvatting Na integriteitsincidenten in 2015 en 2016 is een aantal initiatieven begonnen om douanepersoneel meer bewust te maken van hun kwetsbaarheid voor mensen uit de criminele wereld en om werkprocessen anders in te delen. Naast deze initiatieven is versterkte screening van douanepersoneel noodzakelijk. De Tweede Kamer vergadert op 7 december 2020 over het wetsvoorstel Verklaring…

Tijdelijke versoepeling bankentoezicht, PEPP en andere maatregelen ECB om economische gevolgen Covid-19 te verzachten

Samenvatting Toezicht op banken zorgt voor vertrouwen. De Europese Centrale Bank (ECB) houdt toezicht op het verplicht aan te houden kapitaal van banken. Momenteel is het toezicht in verband met Covid-19 versoepeld. Dit jaar wordt vooral gekeken naar het vermogen van banken om adequaat om te gaan met de crisis. De ECB spoort banken aan…

Bijzonder initiatief voor betaalbare woningen in de stad

Samenvatting Toegang tot de stad is van belang voor individuele burgers, maar ook voor de kwaliteit en samenhang van de samenleving als geheel. Het aantal huishoudens groeit echter sneller dan de groei van de woningvoorraad, vooral in de stad. Woningcorporaties zijn na de verhuurdersheffing minder woningen gaan bouwen. Aanbevolen wordt om de vrije huursector te…

Vrijstelling overdrachtsbelasting starters doelmatig?

Samenvatting Om starters een sterkere positie op de woningmarkt te geven is momenteel het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting in behandeling bij de Tweede Kamer. Het voorstel is om de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 voor starters tot vijfendertig jaar af te schaffen. Zij moeten de aangekochte woning dan wel als hoofdverblijf gebruiken. Voor andere kopers wordt…

UBO-register vandaag live

Samenvatting Het UBO-register treedt vandaag in werking. Het register is in het leven geroepen als preventief middel tegen fraude, witwassen van geld en/of terrorismefinanciering. De UBO, de Ultimate Beneficial Owner, is de persoon die de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie is. Hij/zij heeft een belang van meer dan 25% in de organisatie. Organisaties hebben anderhalf…


Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Mijn blog volgen

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.

%d bloggers liken dit: