Moties tegen Nationaal actieplan Diversiteit en Inclusie in het hoger onderwijs

Samenvatting Het nationaal actieplan Diversiteit en Inclusie in onderwijs en onderzoek heeft vijf doelen geformuleerd voor 2025. Door het scheppen van randvoorwaarden voor een veilige leer- en werkomgeving wordt het voor iedereen mogelijk op gelijke voet een bijdrage te leveren aan het Nederlands onderwijs en onderzoek. Dit komt bijdragen aan mondiale uitdagingen als klimaatverandering enMeer lezen over “Moties tegen Nationaal actieplan Diversiteit en Inclusie in het hoger onderwijs”

Addendum blogpost ‘Versterkte screening douanepersoneel’

Addendum Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer Het wetsvoorstel VOG-politiegegevens is op 17 december 2020 door de Tweede Kamer aangenomen. De bespreking door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid staat gepland op 12 januari 2021. Artikel 35a Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens In de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens is artikel 35a ingevoegd om inMeer lezen over “Addendum blogpost ‘Versterkte screening douanepersoneel’”

Addendum blogpost ‘Vrijstelling overdrachtsbelasting starters doelmatig?’

Addendum Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting goedgekeurd. De wet gaat in per 1 januari 2021. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het oorspronkelijk wetsvoorstel is dat starters die vanaf 1 april 2021 een woning kopen van meer dan € 400.000 wel 2% overdrachtsbelasting moeten betalen. Van 1 januariMeer lezen over “Addendum blogpost ‘Vrijstelling overdrachtsbelasting starters doelmatig?’”

Oneerlijke concurrentie fitnessmarkt geen spoedeisend belang

Samenvatting Eén van de taken van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is het houden van toezicht op de naleving van de Mededingingswet (Mw). De Mw heeft consumentenbescherming tot doel en stelt regels over oneerlijke concurrentie en misbruik van machtsposities. De Mw maakt een uitzondering op het verbod van oneerlijke concurrentie als het gaat omMeer lezen over “Oneerlijke concurrentie fitnessmarkt geen spoedeisend belang”

Inschrijvingseis kamerverhuurvrijstelling Airbnb

Samenvatting Bij verhuur van een deel van de eigen woning wordt 70% van de jaarlijkse verhuurinkomsten in de inkomensheffing meegenomen. Dit geldt ook voor verhuur via Airbnb. Voor kamerverhuurvrijstelling moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn. De verhuurinkomsten mogen niet boven een bepaald jaarbedrag uitkomen. De verhuur mag niet van korte duur zijn. Het verhuurdeMeer lezen over “Inschrijvingseis kamerverhuurvrijstelling Airbnb”

Geen fosfaatrechten melkveehouder na peildatum 2 juli 2015

Samenvatting Om de overproductie van (koe)melk te reguleren, is het melkquotum ingevoerd. Na stabilisatie van de productie en een hogere vraag is het melkquotum in 2015 na dertig jaar afgeschaft. Daarna volgde een fors hogere uitstoot van fosfaat door een hoge melkproductie. Daarom is in 2018 het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. De melkveehouder kan fosfaatrechten, productierechten, kopen.Meer lezen over “Geen fosfaatrechten melkveehouder na peildatum 2 juli 2015”

Intrekking exploitatievergunning en schrapping van gedooglijst coffeeshop

Samenvatting Coffeeshops mogen alleen reclame maken in de vorm van een beknopte aanduiding ter plaatse. Harddrugs mogen er niet voorhanden zijn en/of verkocht worden. Verder mag geen overlast geconstateerd worden. Verkoop aan jeugdigen tot achttien jaar is eveneens verboden. Alle verkoop met dezelfde persoon op dezelfde dag is beperkt tot vijf gram voor eigen gebruik.Meer lezen over “Intrekking exploitatievergunning en schrapping van gedooglijst coffeeshop”

Betalingsachterstand studieschuld DUO leidt tot weigering afgifte paspoort in buitenland

Samenvatting Bij verhuizing naar het buitenland met een openstaande schuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) moet elk jaar draagkrachtmeting aangevraagd worden. Bij het ontbreken van een draagkrachtmeting wordt automatisch het minimale aflosbedrag in rekening gebracht. Een studieschuld die hoger is dan € 5000,- met een betalingsachterstand van minimaal twaalf maanden leidt tot opname inMeer lezen over “Betalingsachterstand studieschuld DUO leidt tot weigering afgifte paspoort in buitenland”

Certificaat voor gelijke beloning voor vrouwen en mannen haalbaar?

Samenvatting Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen beoogt te komen tot gelijke beloning van vrouwen en mannen. Een maatregel hiertoe is een certificaat als bewijs van gelijke beloning. Ondernemers dienen elke drie jaar een certificaat aan te vragen. Niet aanvragen kan leiden tot een boete. Wanneer de ondernemer geenMeer lezen over “Certificaat voor gelijke beloning voor vrouwen en mannen haalbaar?”

Terugleveren bouwgrond na verboden staatssteun gemeente

Samenvatting Staatssteun is in beginsel niet toegestaan. Staatssteun kan de mededinging op de markt verstoren en moet ter goedkeuring aan de Europese Commissie (EC) worden voorgelegd. Bij reeds gedane grondtransacties zonder melding bij de EC kan verstoring van de mededinging hersteld worden door nietigverklaring van de koopovereenkomst. Dit betekent dat de overheid dan nooit eigenaarMeer lezen over “Terugleveren bouwgrond na verboden staatssteun gemeente”