Wettelijke grondslag schorsing pulsvisserij bij inbreuk

Samenvatting Pulsvisserij maakt gebruik van de pulskor. Vissen schrikken van de stroomschokjes en worden uit de zandbodem de sleepnetten ingelokt. Per 1 juli 2021 komt er een algeheel verbod op pulsvisserij. Nederland is het hier niet mee eens en zet nieuw wetenschappelijk onderzoek op de agenda van de Europese Commissie (EC). Pulsvisserij blijkt minder schadelijkMeer lezen over “Wettelijke grondslag schorsing pulsvisserij bij inbreuk”

Vrouwenquotum

Samenvatting Het wetsvoorstel om boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) te wijzigen, is gericht op een evenwichtigere verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven. Dit wordt bereikt door een verplichte samenstelling van minimaal een derde mannen en een derde vrouwen in de raad van commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders. Het isMeer lezen over “Vrouwenquotum”

Voorwaarde gebruik overloopparkeerterrein speelpark bij Natura 2000-gebied

Samenvatting Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de Europese Unie (EU). Bedreigde plant- en diersoorten worden in Natura 2000-gebieden beschermd zodat de biodiversiteit behouden blijft. De Wet Natuurbescherming (Wnb) waarborgt de bescherming van de Natura 2000- gebieden in Nederland. Voor het gebruik van een overloopparkeerterrein dat in een Natura 2000-gebied ligt, magMeer lezen over “Voorwaarde gebruik overloopparkeerterrein speelpark bij Natura 2000-gebied”

Moties tegen Nationaal actieplan Diversiteit en Inclusie in het hoger onderwijs

Samenvatting Het nationaal actieplan Diversiteit en Inclusie in onderwijs en onderzoek heeft vijf doelen geformuleerd voor 2025. Door het scheppen van randvoorwaarden voor een veilige leer- en werkomgeving wordt het voor iedereen mogelijk op gelijke voet een bijdrage te leveren aan het Nederlands onderwijs en onderzoek. Dit komt bijdragen aan mondiale uitdagingen als klimaatverandering enMeer lezen over “Moties tegen Nationaal actieplan Diversiteit en Inclusie in het hoger onderwijs”

Addendum blogpost ‘Versterkte screening douanepersoneel’

Addendum Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer Het wetsvoorstel VOG-politiegegevens is op 17 december 2020 door de Tweede Kamer aangenomen. De bespreking door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid staat gepland op 12 januari 2021. Artikel 35a Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens In de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens is artikel 35a ingevoegd om inMeer lezen over “Addendum blogpost ‘Versterkte screening douanepersoneel’”

Addendum blogpost ‘Vrijstelling overdrachtsbelasting starters doelmatig?’

Addendum Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting goedgekeurd. De wet gaat in per 1 januari 2021. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het oorspronkelijk wetsvoorstel is dat starters die vanaf 1 april 2021 een woning kopen van meer dan € 400.000 wel 2% overdrachtsbelasting moeten betalen. Van 1 januariMeer lezen over “Addendum blogpost ‘Vrijstelling overdrachtsbelasting starters doelmatig?’”

Oneerlijke concurrentie fitnessmarkt geen spoedeisend belang

Samenvatting Eén van de taken van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is het houden van toezicht op de naleving van de Mededingingswet (Mw). De Mw heeft consumentenbescherming tot doel en stelt regels over oneerlijke concurrentie en misbruik van machtsposities. De Mw maakt een uitzondering op het verbod van oneerlijke concurrentie als het gaat omMeer lezen over “Oneerlijke concurrentie fitnessmarkt geen spoedeisend belang”

Inschrijvingseis kamerverhuurvrijstelling Airbnb

Samenvatting Bij verhuur van een deel van de eigen woning wordt 70% van de jaarlijkse verhuurinkomsten in de inkomensheffing meegenomen. Dit geldt ook voor verhuur via Airbnb. Voor kamerverhuurvrijstelling moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn. De verhuurinkomsten mogen niet boven een bepaald jaarbedrag uitkomen. De verhuur mag niet van korte duur zijn. Het verhuurdeMeer lezen over “Inschrijvingseis kamerverhuurvrijstelling Airbnb”

Geen fosfaatrechten melkveehouder na peildatum 2 juli 2015

Samenvatting Om de overproductie van (koe)melk te reguleren, is het melkquotum ingevoerd. Na stabilisatie van de productie en een hogere vraag is het melkquotum in 2015 na dertig jaar afgeschaft. Daarna volgde een fors hogere uitstoot van fosfaat door een hoge melkproductie. Daarom is in 2018 het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. De melkveehouder kan fosfaatrechten, productierechten, kopen.Meer lezen over “Geen fosfaatrechten melkveehouder na peildatum 2 juli 2015”

Intrekking exploitatievergunning en schrapping van gedooglijst coffeeshop

Samenvatting Coffeeshops mogen alleen reclame maken in de vorm van een beknopte aanduiding ter plaatse. Harddrugs mogen er niet voorhanden zijn en/of verkocht worden. Verder mag geen overlast geconstateerd worden. Verkoop aan jeugdigen tot achttien jaar is eveneens verboden. Alle verkoop met dezelfde persoon op dezelfde dag is beperkt tot vijf gram voor eigen gebruik.Meer lezen over “Intrekking exploitatievergunning en schrapping van gedooglijst coffeeshop”