Betalingsachterstand studieschuld DUO leidt tot weigering afgifte paspoort in buitenland

Samenvatting Bij verhuizing naar het buitenland met een openstaande schuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) moet elk jaar draagkrachtmeting aangevraagd worden. Bij het ontbreken van een draagkrachtmeting wordt automatisch het minimale aflosbedrag in rekening gebracht. Een studieschuld die hoger is dan € 5000,- met een betalingsachterstand van minimaal twaalf maanden leidt tot opname inMeer lezen over “Betalingsachterstand studieschuld DUO leidt tot weigering afgifte paspoort in buitenland”

Certificaat voor gelijke beloning voor vrouwen en mannen haalbaar?

Samenvatting Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen beoogt te komen tot gelijke beloning van vrouwen en mannen. Een maatregel hiertoe is een certificaat als bewijs van gelijke beloning. Ondernemers dienen elke drie jaar een certificaat aan te vragen. Niet aanvragen kan leiden tot een boete. Wanneer de ondernemer geenMeer lezen over “Certificaat voor gelijke beloning voor vrouwen en mannen haalbaar?”

Terugleveren bouwgrond na verboden staatssteun gemeente

Samenvatting Staatssteun is in beginsel niet toegestaan. Staatssteun kan de mededinging op de markt verstoren en moet ter goedkeuring aan de Europese Commissie (EC) worden voorgelegd. Bij reeds gedane grondtransacties zonder melding bij de EC kan verstoring van de mededinging hersteld worden door nietigverklaring van de koopovereenkomst. Dit betekent dat de overheid dan nooit eigenaarMeer lezen over “Terugleveren bouwgrond na verboden staatssteun gemeente”

Versterkte screening douanepersoneel

Samenvatting Na integriteitsincidenten in 2015 en 2016 is een aantal initiatieven begonnen om douanepersoneel meer bewust te maken van hun kwetsbaarheid voor mensen uit de criminele wereld en om werkprocessen anders in te delen. Naast deze initiatieven is versterkte screening van douanepersoneel noodzakelijk. De Tweede Kamer vergadert op 7 december 2020 over het wetsvoorstel VerklaringMeer lezen over “Versterkte screening douanepersoneel”

Tijdelijke versoepeling bankentoezicht, PEPP en andere maatregelen ECB om economische gevolgen Covid-19 te verzachten

Samenvatting Toezicht op banken zorgt voor vertrouwen. De Europese Centrale Bank (ECB) houdt toezicht op het verplicht aan te houden kapitaal van banken. Momenteel is het toezicht in verband met Covid-19 versoepeld. Dit jaar wordt vooral gekeken naar het vermogen van banken om adequaat om te gaan met de crisis. De ECB spoort banken aanMeer lezen over “Tijdelijke versoepeling bankentoezicht, PEPP en andere maatregelen ECB om economische gevolgen Covid-19 te verzachten”

Bijzonder initiatief voor betaalbare woningen in de stad

Samenvatting Toegang tot de stad is van belang voor individuele burgers, maar ook voor de kwaliteit en samenhang van de samenleving als geheel. Het aantal huishoudens groeit echter sneller dan de groei van de woningvoorraad, vooral in de stad. Woningcorporaties zijn na de verhuurdersheffing minder woningen gaan bouwen. Aanbevolen wordt om de vrije huursector teMeer lezen over “Bijzonder initiatief voor betaalbare woningen in de stad”

Vrijstelling overdrachtsbelasting starters doelmatig?

Samenvatting Om starters een sterkere positie op de woningmarkt te geven is momenteel het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting in behandeling bij de Tweede Kamer. Het voorstel is om de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 voor starters tot vijfendertig jaar af te schaffen. Zij moeten de aangekochte woning dan wel als hoofdverblijf gebruiken. Voor andere kopers wordtMeer lezen over “Vrijstelling overdrachtsbelasting starters doelmatig?”

UBO-register vandaag live

Samenvatting Het UBO-register treedt vandaag in werking. Het register is in het leven geroepen als preventief middel tegen fraude, witwassen van geld en/of terrorismefinanciering. De UBO, de Ultimate Beneficial Owner, is de persoon die de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie is. Hij/zij heeft een belang van meer dan 25% in de organisatie. Organisaties hebben anderhalfMeer lezen over “UBO-register vandaag live”